Asi pred 300 rokmi viedli Descartes a Leibniz medzi sebou veľký spor o to, podľa čoho sa má posudzovať účinok sily za pohybu. Descartes tvrdil, že podľa hybnosti, zatiaľ čo Leibniz zastával názor, že podľa tzv. ,,živej sily", pod ktorou rozumel výraz m.v2. Ktorý z nich mal pravdu?

 

Základné pojmy: mechanická práca, veta o kinetickej energii, výkon, príkon, účinnosť, impulz sily, veta o impulze a hybnosti, moment sily, moment hybnosti, pohybová rovnica pre otáčavý pohyb, kinetická a potenciálna energia, mechanická energia, zákon zachovania energie

2.3  Hodnotenie účinkov sily a energia

 

 

 

 

Zopakujte si: 
1.Čo rozumieme pod pojmom elementárne posunutie a ako je daná jeho veľkosť.
2. Aký je rozdiel medzi priamočiarym a krivočiarym pohybom, ako sa to prejaví na orientácii elementárneho posunutia v každom bode trajektórie. 
3. Ktorá veličina je definovaná vzťahom , od čoho závisí jej veľkosť a smer.
4. Napíšte pohybovú rovnicu častice, ktorej hmotnosť a rýchlosť poznáme (je daná). 
5. Zápis znamená: 
   a) že sa môže meniť veľkosť sily a nemeniť sa jej smer,
   b) že sa môže nemeniť veľkosť sily a meniť sa jej smer,
   c) že sa môže nemeniť veľkosť sily a nemeniť sa jej smer,
   d) že sa môže meniť veľkosť sily a meniť sa jej smer.
Ktorá z možnosti je nesprávna?
Odpovede


Účinok sily na hmotný bod môžeme hodnotiť z viacerých hľadísk:

  1. hľadiska dráhy, po ktorej sila pôsobí na hmotný bod - tento účinok zvykneme nazývať dráhový účinok sily a vyjadruje ho fyzikálna veličina mechanická práca,   

  2. hľadiska časového intervalu (doby), za ktorý sila pôsobí na hmotný bod – hovoríme o časovom účinku sily, teda o impulze sily,

  3. hľadiska otáčania, hovoríme o otáčavom účinku sily, teda o momente sily.

V tejto časti postupne prejdeme cez všetky hľadiska, z ktorých hodnotíme účinok sily na hmotný bod, zadefinujeme príslušné fyzikálne veličiny, pouvažujeme o niektorých ich dôsledkoch a ukážeme ako riešiť úlohy z tejto problematiky. Okrem toho zadefinujeme mechanickú energiu a zákon zachovania energie. 

 


Obsah:
1. Mechanická práca
   
Práca a jej dôsledok, kinetická energia
    Príklady
2. Výkon a účinnosť
    Príklady
3. Impulz sily
    Impulz sily a jeho dôsledok
    Príklady
4. Moment sily a moment hybnosti 
5. Potenciálna energia
    Závislosť sily od potenciálnej energie hmotného bodu
6. Zákon zachovania energie
7. Súhrn


 

 

 

 

 

Použitá literatúra:
 1.
Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: Fyzika. Vysoké učení technické v Brně, Nakladatelství Vutium, Nakladatelství Prometheus, 2000            
 2. Hájko, V. a kol.: Fyzika v príkladoch. Slovenské vydavateľstvo Technickej literatúry, Bratislava, 1960
 3. Hlaváčová, J., Kovaľaková, M.: Zbierka úloh z fyziky, TU FEI, Košice, 2005
 4. Hlaváčová, J., Ziman, J., Kovaľaková, M., Zagyi, B.: Fyzika I, TU FEI, Košice, 2005
 5. Hruška, J., Kravárik, J.: Fyzika I cvičení. ČVUT v Prahe, Ediční středisko ČVUT, Praha1, 1982
 6. Nachtikal, F.: Technická fysika. Státní pedagogické nakadatelství, Praha, 1952
 7. Olejár, M., Olejárová, I.: Fyzika 2., Zbierka vyriešených príkladov. Young Scientist, Bratislava
 8. Olčák, D.: Fyzika 1. TU Stavebná fakulta, Košice, 1996    
 9. Zamečník, J.: Prehľad stredoškolskej fyziky. Alfa, Bratislava, 1984