Matematicko-fyzikálne tabuľky Jednotky SI, fyzikálne konštanty    1/7

 Zaujímavosti

Úvod

Ďalšia 
strana


Fyzikálna veličina a jej jednotka 
Základné jednotky SI
Odvodené jednotky SI
Niektoré fyzikálne konštanty
Predpony SI

Fyzikálna veličina a jej jednotka 

Každú fyzikálnu veličinu X vyjadrujeme súčinom jej hodnoty {X} a jednotky (X):   X = {X}. (X). Napríklad: sila = 30 N, kde 30 je číselná hodnota sily a N je jej jednotka. V texte sa značky fyzikálnych veličín píšu kurzívou, jednotky sa píšu normálnym písmom, vo všeobecnosti malými, okrem prípadov, keď sú odvodené od vlastných mien (newton- N). Fyzikálna veličina a jej jednotka musí byť jednoznačne definovaná. Neznamená to, že každá fyzikálna veličina musí mať svoju vlastnú jednotku, nezávisle od iných veličín. Skutočnosť, že medzi fyzikálnymi veličinami existujú vzťahy, umožňuje vyčleniť základné jednotky. v súčasnosti sa v Slovenskej republike a vo väčšine krajín používa medzinárodná sústava jednotiek SI (Système International d´Unités), uzákonená v roku 1960 XI. Generálnou konferenciou pre váhy a miery.

Ďalšie zdroje: http://www.bipm.fr o historii SI
                                  http://nist.gov o jednotkách

   

Základné jednotky SI

veličina názov jednotka  definícia
dĺžka   meter m meter je vzdialenosť, ktorú svetlo vo vákuu prejde za časový interval 1/299 792 458 sekundy 
hmotnosť  kilogram kg kilogram je jednotka hmotnosti; rovná sa hmotnosti medzinárodného prototypu kilogramu
čas sekunda s sekunda predstavuje časový interval odpovedajúci 9 192 631 770 periódam kmitov žiarenia vznikajúceho pri prechode medzi dvoma hyperjemnými hladinami základného stavu atómu cézia 133
elektrický prúd ampér A ampér je taký konštantný elektrický prúd pretekajúci dvomi priamymi rovnobežnými nekonečne dlhými vodičmi zanedbateľného kruhového prierezu, vzájomne vzdialenými 1 meter vo vákuu, ktorý vytvára medzi týmito vodičmi silu 2.10-7 newtona na meter dĺžky 
termodynamická teplota kelvin K kelvin, je jednotka termodynamickej teploty, ktorý predstavuje zlomok 1 / (273,16) termodynamickej teploty trojného bodu vody
látkové množstvo mol mol mol je látkové množstvo sústavy obsahujúcej taký počet elementárnych elementárnych entít (atómov, molekúl, iónov, iných častíc alebo špecifikovaných skupín takýchto častíc), ako je atómov v 0,012 kg uhlíka 12
svietivosť kandela cd kandela je svietivosť v danom smere zdroja emitujúceho monochromatické žiarenie s frekvenciou 540.1012  Hz, vyžarujúceho v tomto smere (1/683) wattov na steradián

Späť hore

Odvodené jednotky SI

veličina názov jednotky značka
plocha
objem
štvorcový meter
kubický meter
m2
m3
rýchlosť
zrýchlenie
  m.s-1
m.s-2
rovinný uhol *
priestorový uhol *
radián
steradián
rad
sr
uhlová rýchlosť
uhlové zrýchlenie
  rad.s-1
rad.s-2
frekvencia * hertz Hz, s-1
hustota   kg.m-3
sila *
tlak *
newton
pascal
N, N =  kg.m.s-2
Pa, Pa = N.m-2
práca, energia, teplo *
výkon
joule
watt
J, J = N.m
W, W = J.s-1
elektrický náboj *
potenciál, napätie *
intenzita elektrického poľa
elektrický odpor *
elektrická vodivosť *
kapacita
coulomb
volt

ohm
siemens
farad
C, C = A.s
V, V = W.A-1
V-1.m,   N.C-1
W = V.A-1
S, W-1 
F, F = A.s.V-1
magnetická indukcia *
magnetický tok *
indukčnosť *
intenzita magnetického poľa
tesla
weber
henry
T, T = Wb.m-2
Wb, Wb = V.s
H, H = V.s.A-1
A.m-1
entropia
merná tepelná kapacita
tepelná vodivosť
Celziova teplota *stupeň Celzia
J.K-1
J.kg-1  K-1
W.m-1  K-1
0
C
svetelný tok *
osvetlenie *
žiarivosť
lumen
lux
lm,  lm = cd.sr
lx,   lx = lm.m-2
W.sr-1

* Podľa noriem STN ISO 31-0 patria medzi odvodené veličiny s vlastnými názvami. Medzi odvodené jednotky so zvláštnymi názvami patria aj radián a steradián, ktoré tvorili samostatnú triedu doplnkových jednotiek, ktorá bola v roku 1995 zrušená generálnou konferenciou pre váhy a miery.
 
Späť hore

Niektoré fyzikálne konštanty

konštanta značka hodnota
Rýchlosť svetla vo vákuu c 3.108 m.s-1
Elementárny náboj e 1,602.10-19 C
Gravitačná konštanta G 6,67.10-11 m3.s-2 kg-1
Univerzálna plynová konštanta R 8,314 J.mol-1. K-1    
Avogardova konštanta Na 6,022.10-23 mol-1
Boltzmannova konštanta k 1,38.10-23 J.K-1
Stefanova - Boltzmannova konštanta s  5,67.10-8W.m-2.K-4
Permitivita vákua e0  8,85.10-12 F.m-1
Permeabilita vákua µ0  1,26.10-6 H.m-1  
Planckova konštanta h 6,63.10-34 J.s
Hmotnosť elektrónu me 9,11.10-31 kg
5,49.10-4 u
Hmotnosť protónu mp 1,67.10-27 kg
1,0073 u **
Hmotnosť neutrónu mn 1,67.10 -27 kg
1,0087 u **

** Hmotnosti zapísané v u sú v atómových hmotnostných jednotkách 1 u = 1,6605402.10-27 kg.

Späť hore

Predpony SI

činiteľ prepona značka činiteľ prepona značka
1024 yotta Y 10-1 deci d
1021 dzéta Z 10-2  centi c
1018 exta E 10-3 mili m
1015 peta P 10-6 mikro µ 
1012 tera T 10-9 nano n
109 giga G 10-12 piko p
106 mega M 10-15 femto f
103 kilo k 10-18 atto a
102 hekto h 10-21 zepto z
101 deka da 10-24 yokto y


Ďalšie zdroje: 
Prevody jednotiek -  http://www.prevody.sk/index.aspx   aktuálne 20.7.2007
http://www.labo.cz/mftabulky.htm - Matematicko-fyzikálne tabuľky, aktuálne 20.7.2007